Ling Jie Hu Fa – Shock

 
Lin Ze Xu Jin Yan

 
Kou Dai Yao Guai – Zuan Shi Ban

 
Kou Dai Jing Ling – Jin

 
Jue Dai Ying Xiong

 
Jing Hua Yuan

 
Jia A – China soccer league for division A

 
Ji Zhan Fu Li Sa Zhi Sun Wu Fan