5.0
Xianjian Qixia Zhuan 4

 
Xuanyuan Jian 4: Hei Long Wu xi Yun Fei Yang

 
Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao

 
Xin Juedai Shuangjiao

 
Fengse Huanxiang 5: Chi Yue Zhanzheng

 
3.5
Shengnü zhi Ge: Heroine Anthem II: The Angel of Sarem

 
3.9
Fengse Huanxiang 3: Zui yu Fa de Zhenhunge

 
6.0
Xianjian Qixia Zhuan 3