8.0
Xuanyuan Jian Huangjin Jinianban

 
7.0
Xuanyuan Fu Mo Lu

 
7.0
Vochord

 
7.0
Shiluo de Fengyin

 
5.0
RS-2

 
7.0
Richman 4: Chao shi kong zhi lv

 
6.0
Qi Xiao Quan

 
6.0
軒轅劍外傳穹之扉音樂精選集(Sound Collection of Xuan-Yuan Sword EX:The Gate of Firmament)