Vortex Blaster 2

 
Tanoshii Sansuu – Shougaku 6-Nen Jou

 
Tanoshii Sansuu – Shougaku 5-Nen Jou

 
Tanoshii Sansu – Shougaku 6-Nen Ge

 
Tanoshii Sansu – Shougaku 5-Nen Ge

 
Tanoshii Sansu – Shougaku 4-Nen Jou

 
Tanoshii Sansu – Shougaku 4-Nen Ge

 
Sekaishi Nenpyou – Monbushou Shidouyouryou Junkyo