7.0
Turok 2: Seeds of Evil

 
8.6
Pokémon Crystal

 
8.6
Pokémon Gold

 
8.4
Toki Tori

 
8.6
Pokémon Silver

 
5.0
Dragon Quest III

 
Cruis'n Exotica

 
Power Rangers: Lightspeed Rescue