9.0
Nebulus

 
Fatal Run

 
4.0
Desert Falcon

 
4.0
Meltdown

 
7.5
Robotron: 2084

 
Crossbow

 
6.5
Xevious

 
8.0
Meltdown