5.1
WWE 2K15

 
7.0
NFL 2K3

 
7.1
NHL 2K6

 
7.0
NHL 2K9

 
8.1
NHL 2K2