Golf – Kiyapi Kiyapi Run

 
Gal Wars – Kiyapi Kiyapi Run

 
Continental – Bishoujo RPG

 
Nausicaa