Zaxus

 
Zarth – Jinkou Zunou Orion Dakkan

 
World Golf III

 
World Golf II

 
Uchuu no Senshi

 
Tropical Boy

 
Tenma de Jack – Odoroki Manenoki Daitoubou

 
Seiko no Adventure