Vermin Kids

 
Ultima Gaiden – Kuro Kishi no Inbou

 
Space Funky B.O.B.

 
Soukyuugurentai Otokuyou

 
Shin Theme Park

 
Senryaku Shougi

 
Pro Football ’93

 
Pachinko Hall Shinsou Dai Kaiten