Takeru Densetsu

 
Sotsugyou – Graduation

 
Sorcerian Tsuika Scenario 3 – Pyramid Sorcerian

 
Sorcerian Tsuika Scenario 2 – Sengoku Sorcerian

 
Sorcerian New Scenario Vol.1 – Uchuu Kara no Homonsha

 
Shooting 68K

 
Selected Sorcerian 5

 
Selected Sorcerian 4