7.0
The Chessmaster 2000

 
7.1
Chessmaster (2009)