8.0
To-Gen-Kiko

 
5.0
Kanetaka Shinichiro Seimeigaku-Jiten