8.0
Krashlander: Ski, Jump, Crash!

 
7.0
Fat Penguin!