8.0
Tian Wai Jian Sheng Lu

 
8.0
Fengkuang Shuang Xiang Pao

 
5.0
Da Zhanlüe