3.0
Horse Reality

 
Cruxata

 
9.0
OGame

 
5.4
Medieval Europe