7.0
Mahjong Cop Ryū

 
6.0
SEGA AGES SPACE HARRIER

 
6.0
Mahjong Cop Ryuu: Hakurou no Yabou