7.0
G.G Series Horizontal Bar

 
3.0
Docomodake Boing!