5.0
Yi Tian Tu Long Ji

 
8.0
Rulai Jingang Quan Chuanqi

 
1.7
The Seventh Seal: Resurrection of the Dark Lord

 
Xiao Ao Jiang Hu

 
6.0
Jinyong Qunxia Zhuan

 
6.1
X Rock

 
4.1
Lü Bu yu Diao Chan