8.0
Daytona USA

 
6.6
Shinobi Legions

 
9.0
Phantasy Star IV: The End of the Millennium