6.0
Diamond Giza

 
5.5
Eight Dragons

 
6.0
Crazy Otto