3.5
Mr Blaster

 
8.0
BlackSmith HIT

 
5.0
8infinity