Yon-nin Mahjong

 
Qi E

 
Mo Tian Da Lou

 
Jinzita

 
Jing Wu Men

 
Huo Hu Li

 
Hei Bai Qi

 
Bi Li Da Dao