8.5
Kageyama Method: Tadashii Kanji Kakitori-Kun – Kondo wa Kanken Taidaku Dayo!