5.0
Shtyrlitz 3: Agent SSSR

 
7.0
Styrlitz 2: Tango in Pampas