8.0
Torque Drift – Matt Field Driver Car

 
8.0
Torque Drift – Marek Wartalowicz Driver Car

 
6.0
Torque Drift – Mad Mike Driver Car

 
7.0
Torque Drift – Kristaps Bluss Driver Car

 
6.0
Torque Drift – Kisa Awn Driver Car

 
6.0
Torque Drift – Kelsey Rowlings Driver Car

 
6.0
Torque Drift – Jonathan Nerren Driver Car

 
7.0
Torque Drift – HUMBUL Mad Mike Driver Car